اهم فعاليت هاي گروه تمركز وتلفيق حسابها:

1.  حسابرسي صورتحسابهاي ماهانه ونهايي دستگاههاي اجرايي،شركتهاي دولتي ،موسسات ونهاد هاي عمومي غيردولتي و دانشگاهها بموجب  ماده 95 (ق .م .ع .ك ) بمنظور تهيه وتنظيم صورتحساب عملكرد بودجه استان .

   برقراري روشهاي مناسب بمنظور ارزيابي مستمر ازعملكرد ذيحسابان ومعاونين آنها درارتباط با تهيه وتنظيم صورتحساب دريافت وپرداخت به موجب ماده 95 ق.م.ع.ك

 

         فرايند انجام كار (صورتحساب ماهانه):

   1. اخذ صورتحساب عملكردماهانه از رابطين ذيحسابي ها وامورمالي دستگاههاي اجرايي دستور ثبت آن هاتوسط معاون هزينه ورييس خزانه معين استان .

 

  2. اعلام وصول صورتحساب هاي واصله ازدستگاه هاي اجرايي استان ، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

 

  3. بررسي صورتحسابها دريافتي واعلام موارد واخواهي  به ذيحسابي دستگاه ها وارائه راهنمائي هاي لازم در خصوص نحوه استفاده از سرفصل حساب هاي مستقل و نگهداري دفاتر وتنظيم حساب ها و فرم هاي لازم به ذيحسابان ،مديران مالي و مسئول تنظيم حساب دستگاه.

 

                   خدمت گيرندگان :

 كليه دستگاههايي كه مشمول موضوع ماده 95 ق.م.ع.ك. و ملزم به ارائه صورتحساب ماهانه مي باشند.

 

                   خدمت دهندگان :

1.    سازمان اموراقتصادي ودارايي استان 2. معاون هزينه ورييس خزانه معين استان 3-گروه تمركز وتلفيق حسابها 4.قسمت خزانه معين5 . دبيرخانه معاون هزينه

 

                  فرايند حسابرسي وتهيه  صورتحساب نهايي(پايان سال):

1.      اخذ صورتحساب عملكرد نهايي از رابطين ذيحسابي ها و دستور ثبت آن توسط معاون هزينه ورييس خزانه معين استان .

2.      اعلام وصول صورتحساب هاي نهايي واصله ازدستگاه هاي اجرايي استان ، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

3.      حسابرسي و كنترل صحيح روش ها ، ثبت هاي حسابداري به منظورتهيه وثبت صورتحساب نهايي دستگاه هاي اجرايي استان .

4.      ثبت اطلاعات نهايي مربوط به صورتحسابهاي واصله درسامانه به منظور تهيه صورتحساب عملكرداستان و ارسال نسخه كامل و جامع آن بصورت لوح فشرده  به اداره كل هماهنگي و تلفيق حساب ها و روش هاي حسابداري .

5.      بازبيني صورتحساب مذكور توسط اداره كل هماهنگي وتلفيق حسابها وروشهاي حسابداري وثبت نهايي به منظورتهيه عملكرد بودجه ساليانه كل كشور.

   
     
خدمت گيرندگان
:

    1. اداره كل هماهنگي و تلفيق حساب ها وروش هاي حسابداري وزارت متبوع 2. ديوان محاسبات استان            3 . دستگاه هاي اجرايي استان و حسب مورد مراجع ذيصلاح


  خدمت دهندگان
:

             1. سازمان اموراقتصادي ودارايي استان 2. معاون هزينه و رئيس خزانه معين استان  3.  گروه تمركز وتلفيق  حساب ها( حسابرسان مسئول - حسابرسان)4. قسمت خزانه معين استان 5. واحد رايانه 6. دبيرخانه معاون هزينه

فايلها
فرآيند انجام کار تمرکز.doc 137.216 KB
اعتبارات خارج از شمول هزينه اي.xls 24.064 KB
اعتبارت حقوق و ساير .xls 22.528 KB
daryafti.xls 27.648 KB
rokesh.xls 97.792 KB
صورت خلاصه اعتبارات هزينه اي بر حسب برنامه.xls 21.504 KB
صورت خلاصه اعتبارات هزينه اي بر حسب فصول هزينه.xls 40.96 KB
صورتحساب پرداختهاي غير قطعي.xls 24.576 KB
صورتحساب.xls 25.088 KB
کسور.xls 23.552 KB
گزارش عملکرد اعتبارات خارج از شمول هزينه اي بر حسب فصول هزينه.xls 25.088 KB
گزارش عملکرد اعتبارات هزينه اي بر حسب رديف متفرقه.xls 24.576 KB
گزارش عملکرد اعتبارات هزينه اي بر حسب فصول هزينه.xls 34.304 KB
ليست درآمدي.xls 20.992 KB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^