اهم فعاليتهاي گروه نظارت مالي سازمان

 

1.     حسابرسي دستگاههاي موضوع تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومي كشور

2.     حسابرسي موردي ساير دستگاههاي اجرايي استان به تشخيص مقامات مافوق و يا به درخواست ذيحساب دستگاه مربوطه

3.  برگزاري كميسيون ديون بلامحل و صدور و يا عدم صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل جهت دستگاههاي اجرايي استان موضوع مواد 8و58 قانون محاسبات عمومي كشور

4.  بررسي و تاييد صورتمجلسهاي تحويل و تحول ذيحسابي دستگاههاي اجرايي استان موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومي كشور

5.     صدور مجوز تقسيط بدهي موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور

6.     تكميل بانك اطلاعات ذيحسابان دستگاههاي اجرايي در نرم افزار ذيحساب وزارت دارايي

7.     ابلاغ كليه بخشنامه ها و مصوبات و ساير نامه ها به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي

8.      برگزاري جلسات تخصصي ذيحسابان محترم سازمان و ذيحسابان شهرداريها

9.     تعبيه كليه بخشنامه ها و مصوبات و بسته هاي آموزشي


فرآيند انجام كار :


فرآيند انجام امور به ترتيب فعاليتها عبارتست از:

1.   برنامه ريزي جهت انجام حسابرسي اسناد و عملكرد ذيحسابي، ابلاغ به ذيحسابان و صدور حكم براي كارشناسان واحد نظارت مالي ، انجام حسابرسي و اعلام موارد واخواهي به ذيحساب مربوطه و در نهايت تهيه گزارش حسابرسي و ارسال به مراجع ذيصلاح

2.   صدور حكم حسابرسي براي كارشناسان  واحد نظارت مالي ، انجام حسابرسي و اعلام موارد واخواهي به ذيحساب مربوطه و در نهايت تهيه گزارش حسابرسي و ارسال به مراجع ذيصلاح

3.    صدور برنامه تشكيل كميسيون ديون بلامحل و ابلاغ به ذيحسابي دستگاههاي اجرايي ، بررسي اسناد ومدارك رسيده در رابطه با ديون مزبور  ، تشكيل كميسيون و صدور مجوز و يا رد اسناد مربوطه توسط اعضاي محترم كميسيون

4.   يادآوري زمان مقرر در قانون به ذيحساب تحويل گيرنده جهت انجام تحويل تحول و ارائه مدارك به نظارت مالي ، دريافت اسناد و مدارك  به همراه cd مربوطه ، اعلام وصول به ذيحساب ، بررسي و اعلام واخواهي احتمالي و درخواست رفع آن توسط ذيحساب و ارسال گزارش در مقاطع  3ماهه به نظارت مالي و امور ذيحسابيهاي وزارت دارايي

5.   دريافت درخواست تقسيط بدهي از دستگاهها ، بررسي درخواست مربوطه و صدور مجوز تقسيط بدهي موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومي كشور

6.   دريافت احكام جديد ذيحسابان و سوابق مربوط به مدارك آموزشي، سوابق تجربي، تشويقات و ساير مدارك و ثبت در نرم افزار ذيحسابيهاي وزارت دارايي

7.   و 9. دريافت بخشنامه ها، مصوبات و ساير نامه هاي مهم از طريق اتوماسيون و ابلاغ از طريق نامه توسط كارشناس مربوطه و همچنين تعبيه در وبلاگ نظارت مالي و نيز ارسال شماره مربوطه از طريق پيامك توسط روابط عمومي سازمان

8.   برنامه ريزي جلسات تخصصي جهت ذيحسابان، ارسال دعوتنامه از طريق پيامك توسط روابط عمومي سازمان، اجراي جلسات مذكور و تهيه صورتجلسه

 

خدمت گيرندگان:

 
كليه ادارات حوزه معاونت هزينه - كليه دستگاههاي اجرايي استان ، ديوان محاسبات استان ، وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

خدمت دهندگان:

 
حسابرسان واحد – حسابرس مسوولين واحد- رييس گروه نظارت مالي- معاون محترم هزينه و رييس خزانه معين استان – دبيرخانه معاونت هزينه و سازمان – واحد ماشين نويسي - واحد انفورماتيك سازمان – روابط عمومي سازمان – معاون محترم پشتيباني سازمان و در نهايت رياست محترم سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قزوين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فايلها
نمودار گردش فرآيند پاسخ به استعلام دستگاههاي اجرايي.pdf 146.219 KB
نمودار گردش فرآيند تحويل و تحول ذيحسابان.pdf 269.838 KB
نمودار گردش فرآيند تقسيط بدهي.pdf 222.919 KB
نمودار گردش فرآيند حسابرسي اسناد شهرداري ها.pdf 263.896 KB
نمودار گردش فرآيند ديون بلامحل.pdf 189.754 KB
نمودار گردش فرآيند گزارش ماده 26 ضوابط اجرايي بودجه.pdf 263.622 KB
نمودار گردش فرآيند گزارش ماهانه بدهي ها ومطالبات.pdf 224.536 KB
^