«  فعالیت ها و فرایند انجام امور در اداره اموال واوراق بهادار »

 

1) واحد اتومبیلهای دولتی:


اهم فعالیتها:
ارائه مجوز خرید، فروش و انتقال اتومبیلهای دولتی؛ صدور سند مالکیت خودرو های مزایده ای دولتی برای اشخاص حقیقی برنده مزایده جهت شماره گذاری؛ شماره گذاری خودروهای خریداری شده دستگاههای اجرائی؛ تغییر مالکیت و تعویض پلاک خودرو های دولتی؛ ارائه آمار خودروهای دستگاههای دولتی به مراجع ذیصلاح و اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و ارائه قوانین،بخشنامه ها و آئین نامه های خودرو های دولتی به دستگاههای دولتی و ذیحسابان


فرایند انجام کار:

دریافت درخواست دستگاه متقاضی؛ ارسال دعوتنامه و دریافت مدارک مثبته دستگاه اجرایی جهت خرید، فروش و انتقال؛ تشکیل جلسه کمیسیون ماده2 وبررسی اسناد و مدارک در کمیسسون مذکور و در نهایت صدور مجوز خرید، فروش یا انتقال


خدمت گیرندگان:

دستگاههای اجرایی واشخاص حقیقی


خدمت دهنده:

واحد اتومبیلهای دولتی


زمان انجام کار:

حداقل هفت روز پس از ارائه مدارک

 

 

2) واحد اموال غیر منقول:


اهم فعالیتها:
دریافت ونگهداری اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی


فرایند انجام کار:

ارائه اصل سند مالکیت توسط دستگاههای اجرایی ؛ بررسی وضعیت سند و وارد کردن اطلاعات آن در سیستم مکانیزه اموال غیر منقول دولت و در نهایت اعلام شماره مکانیزه به دستگاه اجرایی


خدمت گیرندگان:

دستگاههای اجرایی


خدمت دهنده:

واحد اموال غیر منقول


زمان انجام کار:

حداکثر پنج روز

 

3) واحد اوراق بهادار:


اهم فعالیتها:
تحویل اوراق بهادار به ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی


فرایند انجام کار:

ارائه درخواست از سوی ذیحسابی دستگاه اجرایی؛ بررسی درخواست و مدارک مربوطه و درصورت کامل بودن، تحویل اوراق بهادار به نماینده ذیحسابی


خدمت گیرندگان:

ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی


خدمت دهندگان:

واحد اوراق بهادار


زمان انجام کار:

حداکثر ده روز

 

  

4) واحد بازرسی اموال و اوراق بهادار:


اهم فعالیتها:
بازرسی اموال و اوراق بهادار دستگاههای اجرایی


فرایند انجام کار:

مراجعه به دستگاه اجرایی؛ بررسی اسناد و مدارک اموال و اوراق بهادار  براساس چک لیستهای نظارتی و در نهایت ارائه گزارش بازرسی  به ذیحساب


خدمت گیرندگان:

ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی


خدمت دهنده:

واحد بازرسی اموال و اوراق بهادار


زمان انجام کار:

حداکثر پنج روز

 

5) واحد مستند سازی اموال غیر منقول(کمیسیون ماده69):


اهم فعالیتها:
بررسی درخواست تملک زمین یا ملک و یا تغییر بهره بردار اموال غیرمنقول دراختیار دستگاههای  اجرایی


فرایند انجام کار:

دریافت درخواست و مدارک مربوطه از دستگاه متقاضی؛ استعلام از اداره کل مسکن و شهرسازی یا اداره کل منابع طبیعی حسب مورد؛ تکمیل فرم های مربو طه با امضاء اعضای کارگروه مستندسازی استان؛ تشکیل کمیسیون  ماده69 و در نهایت ارسال مدارک به معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری

 
خدمت گیرندگان:
دستگاههای اجرایی


خدمت دهنده:

واحد مستند سازی


زمان انجام کار:

حداکثرشش روز

 

6) واحد ممیزی حساب اموال منقول:


اهم فعالیتها:
ارائه مجوز اموال رسیده و فرستاده


فرایند انجام کار:

دریافت  صورتحساب شش ماهه اموال دستگاههای اجرایی به صورت لوح فشرده؛ بررسی صورتحساب وتطابق آن با نرم افزار نوین اموال منقول و درنهایت صدور مجوز لازم


خدمت گیرندگان:

دستگاههای اجرایی


خدمت دهنده:

واحد ممیزی حساب  اموال منقول


زمان انجام کار:

حداکثر شش روز

 

 

 

 

 

فايلها
فلوچارت وظايف اداره ا.doc 38.912 KB
^