دستگاه ارائه دهنده خدمت :وزارت امور اقتصادی و دارایی 
        اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
          تعریف خدمت :
        بررسی و ارزیابی اخبار و گزارشات مردمی واصله به دفتر حراست درخصوص مفاسد اداری و  سایر موارد قابل پیگیری در اداره کل  و محیطهای تابعه
          محیطهای تابعه شامل :
       -شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی  
       -دبیرخانه شرکت تعاونی سهام عدالت
       -دبیرخانه ستاد استانی هدفمند سازی یارانه ها
          مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت:  
        در مراجعات غیر حضوری ارائه درخواست بصورت مکتوب و در مراجعات حضوری ارائه درخواست بصورت مکتوب و یا شفاهی
          نحوه دسترسی به خدمت
       مراجعه حضوری و غیر حضوری از طریق شماره تلفکس : 3345472 و   تلفن 3345107 و یا صندوق ارتباطات مردمی با حراست
           آدرس محل مراجعه  : 
       خ نواب شمالی مجتمع ادارات –جنب دیوان محاسبات –اداره کل  امور اقتصادی و دارایی استان قزوین                                                      
       تلفن: 33375472 - 33373198
^