کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

طرح های مصوب و انجام شده در هسته پژوهشی
-1شناسایی مقایسه ای مزیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری استان قزوین
-2بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر سطح رفاه خانوارهای شهری و روستایی استان قزوین
-3برآورد و مقایسه کارایی هزینه با استفاده از روش مرز تصادفی SAF در گذر از بانکداری دولتی و خصوصی (مطالعه موردی استان قزوین
(
 

 

جهت مشاهده فرایند انجام طرح تحقیقاتی روی فلوچارت کلیلک نمائید.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^