سید محمد علی قاسمی(مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان)                                    
مسئول هسته پژوهشی
                 

فهیمه لزگی( معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان)                               
 
دبیر هسته پژوهشی 

مصطفی پورامیدی( مدیر کل  امور مالیاتی استان)                                                  
 عضو دائم

نیک روشت (مدیر کل  گمرک استان)                                                            
عضو دائم

یزدان پرست ( دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان)                                                      
عضو دائم

دکتر روح ا.. بیات( عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین)                    
عضو غیر دائم

دکتر بیت ا.. اکبری( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)                                
عضو غیر دائم

   

^