کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

اعمال درآمد حساب و صدور تائیدیه 10011155000

پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 10011138000
 

پرداخت اعتبارات هزینه ای سایر   10011156000

پرداخت حقوق کارکنان دولت   1001129000

دریافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی 1007146000

دریافت درآمدهای اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاههای اجرایی 10011137000
 

فايلها
اعمال درآمد حساب و صدور تائيديه 10011155000.pdf 94.771 KB اعمال درآمد حساب و صدور تائيديه 10011155000
پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 10011138000.pdf 125.773 KB پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 10011138000
پرداخت اعتبارات هزينه اي ساير 10011156000.pdf 111.096 KB پرداخت اعتبارات هزينه اي ساير 10011156000
پرداخت حقوق كاركنان دولت10011139000 .pdf 107.882 KB پرداخت حقوق كاركنان دولت10011139000
دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي 10071146000.pdf 117.582 KB دریافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی 10071146000
دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي اجرايي10011137000 .pdf 124.738 KB دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي اجرايي10011137000
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^