اهداف و وظایف اداراه کل امور اقتصادی و دارائی استان قزوین بـه عنوان نماینده ارشد وزارت در استـان به شرح زیر می باشد :
 
الف ) اهم وظایف:
· اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های ابلاغی از طرف وزارت امور قتصادی  و دارائی.
· انجام امور محوله از طرف نهادهای ذی‌صلاح در راستای 
   سیاست‌های عمومی دولت و بخش
.
· پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه اداره کل به مراجع ذی‌ربط
   جهت تصویب در چهارچوب سیاست‌های عمومی دولت و
   بخش
.
· پیشنهاد اصلاح ساختارهای مدیریتی به وزارت متبوع و نمودار
   تشکیلاتی و ساختار نیـروی انسـانی اداره کل و هرگـونه
   تغییر و اصلاح در آن بـه سازمـان مدیـریت و برنامه‌ریزی
   استان
.
· ارائـه گزارش عملکرد اداره کل به استانداری، وزارت متبوع و
   نیز دستگاه‌هـای نظارتی قانونی
.
· همکاری و هماهنگی با ادارات کل و واحدهای اجرائی استان
   در پیشبرد برنامه‌های استانی
.
· تنظیم خطی‌مشی، اداره امـور و اجـرای سیاست‌هـای
   اقتصـادی در سطح استـان و در چارچوب سیاست‌های
   اقتصادی و مالی کشور
.
· اعمال نظـارت مـالی از طریـق انتصاب ذیحساب در
   دستگـاه‌هـای اجـرائی محلی و حسابرسان نظارت مالی
.
· نظارت برحسن انجام امـور مربوط به تحقیق و بـررسی آثـار
   نتایج‌ اقتصـادی تمـام سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و
   فرهنگی دولت در سطح استان
.
· نظارت در واریز درآمد‌های عمومی کشور در سطح  استان  و
   نیز
  اجرای وظایفی که به موجب قانون محاسبات عمومی
   کشور، آئین‌نامه تمرکز وجوه سپرده و آئین‌نامه خزانه معین و
    سایر قوانین و مقررات به عهده خزانه معین استان محول
    شده است
.
· ارائه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمد‌های استانی،
   عملکرد
  اعتبارات جاری و نیز عمرانـی استـان به
   دبیرخـانه‌هـای درآمـد و تجهیز منـابع استـان و دبیرخـانه
   کمیته تخصیص اعتبارات استان
.
 
ب) ارشدیت در سطح استان با وظایف:
· هماهنگی و نظارت برعملکرد واحد‌های تابعه در راستای
  اهداف و سیاست‌‌های وزارت متبوع و اداره کل امور مالیاتی
  کشور در سطح استان
.
· پاسخ‌گوئی در زمینه طرح‌ها، برنامه‌ها و وظایف ملی و تحقق
  سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت‌خانه و اداره کل امور مالیاتی
  کشور در سطح استان به مقامات ذی‌صلاح وزارت
.
· پی‌گیری انجام تصمیمات شوراها و کمیته‌های استانی در
  ارتباط با وظایف واحد‌های تابعه وزارت تا حصول نتیجه نهایی
.
· مسئولیت تشکیل ‌جلسات هماهنگی واحد‌های تابعه
   وزارتخانه در سطح استان
.
· همکـاری در جهت وصول درآمد‌هـای استـانی و پی‌گیری
   سرمایه‌گذاری‌هـای داخلی و خارجی در سطح استان
.
·  پی‌گیری مسائل و مشکلات واحدهای تابعه در استان از
   طریق مراجع ذی‌صلاح
.
    
ج ) اخذ گزارش‌های عملیاتی از فعالیت واحد‌های تابعه ‌وزارت متبوع در سطح استان با وظایف :

·
اخذ گزارش‌های عملیاتی واحد‌های تابعه در استان در
   دوره‌های زمانی مشخص
.
· جمع‌بندی، تجزیه و تحلیل وضعیت و ارائه گزارش‌ها به مقامات
   وزارت متبوع و نیز مقامات استانی
.
 
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^