معاون اقتصادی

نام

فهیمه

معاون اقتصادی

نام خانوادگی

لزگی

سوابق تحصیلی

-فوق لیسانس اقتصاد گرایش آمار از دانشگاه روسیه
-لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه الزهرا

شماره تلفن

028-33372858

آدرس ایمیل

eghtesadi.qa@mefa.gov.ir

آدرس وب سایت

qa.mefa.ir

سوابق اجرایی

-کارشناس بودجه
-رییس گروه اقتصادی
-معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

 
وظایف  
  • تنظیم خط مشی ، اداره امور و اجرای سیاستهای اقتصادی در سطح استان در چارچوب سیاستهای مالی و اقتصادی کشور.
  • تحقیق و بررسی آثار و نتایج اقتصادی سیاستهای مالی و پولی در سطح استان .
  • تحقیق و بررسی امکانات بالفعل و بالقوه بخشها ی مختلف تولیدی استان.
  • تحقیق و بررسی پیشنهادات سایر دستگاههای دولتی استان.
  • بررسی و مطالعه اوضاع و ویژگیهای اقتصادی و فعالیتهای اقتصادي  بخشها ی مختلف توليدي.
  • بررسی و تجزیه و تحلیل شاخصهای رشد و توسعه در استان و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء شاخصهای مذكور.
  • بررسی و مطالعه در خصوص محدودیتها و مشکلات زیر بنایی استان و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رفع موانع و مشکلات موجود.
  • ارائه گزارشهای اقتصادی سالیانه استان
  • انجام تکالیف محوله در مقاطع مختلف بر حسب سیاستهای وزارت متبوع از جمله سهام عدالت و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^