نام جواد
نام خانوادگی قاسمی موقر
محل خدمت بانک تجارت شعبه قزوین
سمت رییس بانک تجارت شعبه قزوین
شماره تماس 028-33236301
پست الکترونیک ghassemijavad@yahoo.com
وب سایت www.tejaratbank.ir

  

نام علی
نام خانوادگی یزدان دوست
محل خدمت بانک ملی شعبه قزوین
سمت رییس بانک ملی شعبه قزوین
شماره تماس 028-33554811
پست الکترونیک
وب سایت

  

نام مسعود
نام خانوادگی میهمی
محل خدمت بانک رفاه  شعبه قزوین
سمت رییس بانک رفاه  شعبه قزوین
شماره تماس 028-33232167
پست الکترونیک ravabet520@gmail.com
وب سایت

  

نام هداءالدین
نام خانوادگی سیدقائمی
محل خدمت  بانک کشاورزی  شعبه قزوین
سمت رییس رییس بانک رفاه  شعبه قزوین
شماره تماس 028-33328625
پست الکترونیک s7@agri-bank.com
وب سایت
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^