م      

            مدارك و مستندات صدور مجوزهاي سرمايه گذاري : 


جواز تاسيس ، پروانه بهره برداري و يا مجوز فعاليت از وزارتخانه ها يا دستگاه ذيربط طرح ، درخواست مكتوب متقاضي ، رزومه،  پروفايل ، گزارش ساليانه و صورتهاي مالي حسابرسي شده  متقاضي حقوقي (تصوير گذرنامه در مورد اشخاص حقيقي) و وكالتنامه معتبر در صورت مراجعه به وكيل قانوني.

 

             قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي حاكم بر صدور مجوزهاي سرمايه گذاري:

 

  قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه  اجرايي آن

 

             هزينه هاي صدور مجوزهاي سرمايه گذاري :

 

   رايگان

    

             مدارك و مستندات شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري : 


  تصاوير جذاب از پروژه ، تكميل فرمهاي خلاصه وضعيت طرح (فارسي و انگليسي) ، معرفي مختصر پروژه (حداكثر در 10 خط).

 

             قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي حاكم بر شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري:

 

   قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه  اجرايي آن.

   دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان سرمايه گذاري خارجي.

 

              هزينه هاي شناسايي فرصتهاي سرمايه گذاري:

    

   رايگان

   

              مدارك و مستندات ثبت شكايات سرمايه گذاران: 


 تكميل فرم ثبت شكايات سرمايه گذاران در استان .

  تصوير مكاتبات با دستگاههاي اجرايي متشاكي .

  

            قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي حاكم بر شكايات سرمايه گذاران :

 

 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 (ماده 7)

 آيين نامه اجرايي ماده 7

 

            هزينه هاي شكايات سرمايه گذاران:

 

 رايگان

 

فايلها
فلوچارت صدور مجوز.doc 34.816 KB
فلوچارت شناسايي فرصتها.doc 32.768 KB
فرم خلاصه وضعيت طرح _فارسي.tif 75.85 KB
فرم خلاصه وضعيت طرح _انگليسي.doc 230.912 KB
فلوچارت فرايند شکايات در ستاد.doc 40.448 KB
^