55

5

22

کتاب1

214

6

4

3

28

44

کتاب سرمایه گذاری

مشوقها

   کتابها:

1)   کتاب «بررسی تحلیلی اقتصاد استان قزوین طی سال های 1385-1379» - سال چاپ 1387
 

2)   کتاب «بررسی میزان اثربخشی تسهیلات شبکه بانکی استان قزوین بر رشد و بخش­های عمده اقتصادی 1384 – 1376   -سال چاپ 1387
 

3)   کتاب «بررسی تحلیلی اقتصاد استان قزوین در سال 1386»  - سال چاپ  تابستان 1388
 

4)   کتاب «تحلیل اقتصاد استان قزوین در سال 1387 (بازار کار و بازارهای مالی)» - سال چاپ 1388
 

5)   کتاب «تحلیل اقتصاد استان قزوین در سال 1387 (اقتصاد کلان)» -  سال چاپ 1388

6)   کتاب «آمارنامه اقتصادی استان قزوین 1387» -  سال چاپ 1389
 

7)   کتاب «آشنایی با طرح هدفمند کردن یارانه ها (همراه با مجموعه قوانین و مقررات اجرایی)» - سال چاپ 1389
 

8) آمارنامه اقتصادی استان قزوین در سال 1388-   سال چاپ 1390
 

9) تحلیل اقتصاد استان قزوین در سال 1388-    سال چاپ 1390
 

10) راهنمای سرمایه گذاری در استان قزوین -سال چاپ 1390
 

11) بررسی محیط کسب و کار وسرمایه گذاری خارجی استان قزوین
 

12) مجموعه مشوقهای قانون سرمایه گذاری

^