پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اگهی مزایده عمومی تیر ماه 99

آگهی مزایده عمومی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

در نظر دارد 6 دانگ عرصه زمین پلاک146 فرعی از 30 اصلی بخش 13 قزوین به مساحت 3350 مترمربع واقع در کیلومتر 74 جاده قدیم قزوین ـ رشت نرسیده به روستای پاچنار روبروی کشتارگاه شرکت سپید ماکیان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

سایر اطلاعات:

1- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل فیش واریز نقدی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ريال به شماره حساب 4077001607910245 به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با شناسه واریز 965110077214000183621000000000 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر تضامین مرتبط با موضوع مزایده مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 28/4/1394

2- محل و زمان تحویل پیشنهادات: مزایده گران می بایست قیمت پیشنهادی خود را تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 12/04/1399 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  ثبت نمایند.

3- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه 14/04/1399 در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی واقع در طبقه سوم آدرس مندرج در بند 1

4- حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پیشنهادات بلامانع می باشد.

5- متقاضیان جهت اطلاعات بیشتر در خصوص دریافت اسناد مزایده، زمان بازدید و سایر شرایط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی سایت www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

انتشار نوبت اول: 02/04/1399

انتشار نوبت دوم: 04/04/1399

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین


گروه دورانV5.7.4.0