پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 ،شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند. این اداره کل با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاههای اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است. از اینکه با ارسال پیشنهاد، اداره کل را در بهبود ارائه خدمات یاری می نمائید.سپاسگزاریم.

لینک دسترسی به سامانه پیشنهادات :


5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0