ارتباط با حراست

کامبیز قدردان رئیس حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین

ارسال نظرات و پيشنهادات به پست الكترونيك:

ghadrdan.k@mefa.gov.i

  تلفن مستقیم :02833375472

نمابر:02833375472


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0