پرسش های متداول
ردیف  خدمت درخواستی ارباب رجوع ساز و کار انجام خدمت دستگاه پاسخگو در استان مستند                                        
1 ثبت نام از متقاضیا ن جدید امکان پذیر نمی باشد -------------- بند 1و2 دستور العمل شماره 5181/10/97/371 مورخ 08/03/1397 سازمان هدفمندی یارانه
2 موالید جدید درج کد ملی موالید جدید در سامانه رفاهی توسط اداره ثبت احوال وتایید واعلام رسمی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی به سازمان هدفمندسازی اداره کل تعاون ، کار ورفاه اجتماعی –اداره کل ثبت احوال استان بند 1 دستورالعمل شماره 10264/10/97/371 مورخ 12/06/1397 سازمان هدفمند سازی یارانه ها
3 درج رخدادهای طلاق ،ازدواج وفوت با حضور متقاضی وسرپرست خانوار در دفاتر پلیس +10 صورت می پذیرد فرمانداریها بند 5 دستور العمل شماره 5181/10/97/371 مورخ 08/03/1397 سازمان هدفمندی یارانه
4 تغییر مشخصات سجلی ،کارت ملی قدیمی ، صغر سن ورفع اثرموت فرضی در هرماه از سوی سازمان ثبت احوال در سامانه رفاهی وارد می شود اداره کل ثبت احوال استان بند 6 دستور العمل شماره 5181/10/97/371 مورخ 08/03/1397 سازمان هدفمندی یارانه
5 موارد بد سرپرستی (تغییر سرپرست) در فرمانداریها بررسی ود ردفاتر پلیس +10انجام می گیرد فرمانداریها دستورالعمل شماره 11369/10/97/371 مورخ 15/07/1397 سازمان هدفمندی یارانه ها
6 یارانه نقدی نیروهای مسلح تمامی امور از طریق مراجعه متقاضی به یگان خدمتی سرپرست خانوار انجام می گردد یگان محل خدمت بند 8 دستور العمل شماره 5181/10/97/371 مورخ 08/03/1397 سازمان هدفمندی یارانه
7 افزایش مستمری مدد جویان دریافت مستمری بر عهده کمیته امدادوسازمان بهزیستی کل کشور می باشد .ووزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی وظیفه بررسی وتایید نهایی مشمولین مددجو واعلام به سازمان هدفمند سازی را بر عهده دارد اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی –کمیته امداد-اداره کل بهزیستی استان بند 2دستورالعمل شماره 10264/10/97/371 مورخ 12/06/1397 سازمان هدفمند سازی یارانه ها
8 تفکیک وجدا سازی اعضاءزیر مجموعه ومزدوجین از خانوار اصلی هرگونه درخواست منوط به ثبت وقایع ازدواج ،طلاق ،فوت .موارد بد سرپرستی از طریق دفاتر پلیس +10 (پس از بررسی وتایید فرمانداریها )انجام می گیرد فرمانداریها بند10و11دستور العمل شماره 5181/10/97/371 مورخ 08/03/1397 سازمان هدفمندی یارانه
9 انصراف یا حذف سرپرست خانوار در صورت ثبت انصراف وحذف سرپرست خانوار پردآمد کلیه اعضاء زیر مجموعه از فهرست دریافت خارج ودرخواست بازگشت میسر نمی باشد -------------- بند12دستور العمل شماره 5181/10/97/371 مورخ 08/03/1397 سازمان هدفمندی یارانه
10 حذفیات (شهریورماه 98) مراجعه سرپرست خانوار به دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک دستورالعمل شماره 4558/10/98/371مورخ 22/05/1398 (براساس احکام تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 کل کشور)
11 موارد حضانت ،کفالت ،قیمومیت درخواست حاضن ،کفیل یا قیم به منظور دریافت یارانه افراد صغیر یا محجور در فرمانداریها بررسی ودر دفاتر پلیس +10قابل اقدام خواهد بود فرمانداریها دستورالعمل شماره 11369/10/97/371 مورخ 15/07/1397 سازمان هدفمندی یارانه ها
12 اشتباهات کاربران دفاتر پلیس +10 در هنگام اعمال تغییرات بعد خانوار منحصرااز طریق برقراری تماس تلفنی مدیران این دفاتر با دفتر مرکزی شرکت پژوهش وتوسعه ناجی امکان پذیراست -------------- بند 17 دستور العمل شماره 5181/10/97/371 مورخ 08/03/1397 سازمان هدفمندی یارانه
13 فعال سازی یا ثبت حساب بانکی جدید آن دسته از مراجعینی که یارانه نقدی مرحله 102 (مردادماه )را دریافت نموده ودر حال حاضر در زمره حذف شدگان مرحله 103(شهریورماه 98) وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی قرار ندارند ،جهت فعال سازی ویا ثبت حساب بانکی جدید خود به شعب بانک مربوطه مراجعه نمایند. شعب بانکها  

*1 . از قبیل متقاضیانی که تاکنون یارانه نگرفته اند،یا از قلم افتاده ثبت نام سال 1393 هستند یا عضو زیر مجموعه خانواری باشند که سرپرست اعلام انصراف نموده یا در گروه محذوفین باشد یا ایرانیانی که

 به تازگی شناسنامه گرفته اند ویا اتباع خارجی که به تازگی شناسنامه گرفته اند.

*تماس با تلفن گویا به شماره های 88805790-88805704-88805348-88803452-88801644با کد 021در تمامی ساعات شبانه روز برای پاسخگویی به سوالات متداول مردم


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0