پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

همکاران ارائه دهنده خدمت

همکاران ارائه دهنده خدمت

 
خدمت مسول ارائه خدمت شماره تلفن پست سازمانی
حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي آذر کیال 33376409 kiyal.a@mefa.gov.ir
نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي آذر کیال 33376409 kiyal.a@mefa.gov.ir
صدورمجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده یوسف ارجمندی
33372735
arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدورمجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی یوسف ارجمندی
33372735
arjmandi.y@mefa.gov.ir
 صدورمجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی
یوسف ارجمندی
33372735
arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز کمیسیون خرید،فروش و انتقال خودروهای دولتی
یوسف ارجمندی
33372735
arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور سند فروش خودروهای دولتی
یوسف ارجمندی
33372735
arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی یوسف ارجمندی
33372735
arjmandi.y@mefa.gov.ir

توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله

یوسف ارجمندی
33372735
arjmandi.y@mefa.gov.ir

رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل

آذر کیال 33376409 kiyal.a@mefa.gov.ir

بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي

وحید زرگر 33374007 zargar.v@mefa.gov.ir

مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir

تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن

سامک طایفه 33374007 tayefeh.s@mefa.gov.ir

پرداخت حقوق كاركنان دولت

هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir

پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 

هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir

پرداخت اعتبارات هزينه اي ساير 

هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir

دريافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی

هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir

اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد  

هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir

دريافت درآمد اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصی

هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0