معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان

نام

کریم

1

نام خانوادگی

مراحمی

سوابق تحصیلی

فوق لیسانس مدیریت دولتی (مالی) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
لیسانس حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

شماره تلفن

028-33373026

آدرس ایمیل

marahemi.k@mefa.gov.ir

آدرس وب سایت

qa.mefa.ir

سوابق اجرایی

-حسابرس
-رئیس گروه نظارت مالی
-معاون ذیحساب
-ذیحساب
-معاون توسعه مدیریت و منابع

-معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان
 
وظایف  
  • نظارت و سرپرستي بر اجراي وظايفي كه به موجب قوانین، مقررات، مصوبات، آئین نامه ها و بخشنامه های مربوطه  بعهده معاونت هزینه و رئیس خزانه معين در استان محول شده است.
  • نظارت و سرپرستي بر واريز درآمدهاي عمومي كشور در سطح استان و همچنين بررسی درخصوص علل كاهش و افزايش درآمدها و تهيه گزارشات لازم .
  • نظارت و سرپرستي بر افتتاح ، تغيير امضاء و انسداد حسابهاي بانكي  و تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی.
  • نظارت و سرپرستي در صدور اجازه انتقال وجوه درخواست شده از طرف ذيحسابان از محل موجودي حسابهاي خزانه معين به منظور پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای دستگاههاي اجرايي.
  • امضاء چكهاي صادره عهده حسابهاي خزانه معين با رعايت ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات مربوط و همچنين نظارت و سرپرستي بر امور مذكور.
  • بررسي موافقت نامه ها و امضاء نامه هاي مربوط به اجازه استرداد وجوه واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور.
  • نظارت و سرپرستی بر امور مربوط به نظارت مالی، تمرکز و تلفیق و اموال و اوراق بهادار.
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^