با لینک بر خدمات ذیل "بسته اطلاع رسانی مرتبط با خدمت" نمایش داده می شود
 
میز خدمت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
 
10011145000 حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي
10011158000 نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي

10011157000 صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاههای دولتی
  1. 10011157100 صدورمجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده
  2. 10011157101 صدورمجوز تغییر مالکیت خودروهای دولتی
  3. 10011157102 صدورمجوز حذف خودروهای اسقاط شده دولتی
  4. 10011157103 صدور مجوز کمیسیون خرید،فروش و انتقال خودروهای دولتی
  5. 10011157104 صدور سند فروش خودروهای دولتی
  6. 10011157105 صدور مجوز تعویض پلاک خودروهای دولتی

10011132000 توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله
10071147000 رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلا محل

10071144000 بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي
10011140000 مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

10011153000 تهيه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن
10011139000 پرداخت حقوق كاركنان دولت
10011138000 پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 
10011156000 پرداخت اعتبارات هزينه اي ساير 
10011146000 دريافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی
10011155000 اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد  

10011137000 دريافت درآمد اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصی

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^