فرمهای سرمایه گذاری تاریخ بارگذاری
مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی 97/10/19
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قزوین 97/10/19
مراحل اجرای صدور مجوز با پروانه صادره و زمانبندی هر مرحله 97/10/19
اعزام هیاتهای تجاری_بازاریابی به کشورهای هدف 97/10/19
اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین 97/10/19
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 97/10/19
فرم خام شناسنامه مجوز 97/10/19
راهنمای سرمایه گذاری در استان قزوین(براساس ماده 7 قانون اصل44) 97/10/19
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^