فرم های عمومی اداره خزانه معین تاریخ بارگذاری فرم های عمومی اداره خزانه معین تاریخ بارگذاری
افتتاح حساب در بانک مرکزی 97/8/25 درخواست افتتاح حساب قابل برداشت 97/9/6
افتتاح حساب در سایر بانکها 97/8/25 درخواست وجه سپرده (جدید)
اسناد خزانه جدید 97/9/6 درخواست انسداد حساب
استرداد وجه 97/9/6 درخواست تغییر امضا 97/9/6
تایید وصول سپرده 97/9/6 درخواست وجه حقوق و عیدی 97/9/6
تاییدیه درآمد فرم 12 ماهه 97/9/6 درخواست وجه خزانه (سایر) 97/9/6
تاییدیه درآمد جدید 97/9/6 درخواست وجه سپرده (قدیم) 97/9/6
تعهدات پرداخت نشده 97/9/6 درخواست صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ دستگاه اجرایی طلبکار) 97/9/6
تعهدات پرداخت 97/9/6 درخواست صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ مطالبات دولت از شرکتهای دولتی) 97/9/6
تمرکز وجوه چکهای بین راهی 97/9/6 درخواست صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ اشخاص متقاضی) 97/9/6
تمرکز وجوه نامشخص 97/9/6 درخواست صدور اوراق تسویه خزانه(سربرگ دستگاه اجرایی بدهکار) 97/9/6
تاییدیه  مصارف 97/10/27 گزارش جذب ریالی و دریافتی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای 97/9/6
تاییدیه منابع 97/10/27 مانده اعتبارات مصرف نشده هزینه ای سالهای قبل 97/9/6
تاییدیه منابع سود سهام شرکتهای دولتی 97/9/6 مانده اعتبارات مصرف نشده تملک دارایی های سرمایه ای سال های قبل 97/9/6
تاییدیه دریافتی هزینه ای از خزانه (جدید) 97/9/6 مانده اعتبارات مصرف نشده اختصاصی 97/9/6
تاییدیه دریافتی تملک از خزانه (جدید) 98/5/17 مانده اعتبارات مصرف نشده هزینه ای 97/9/6
تاییدیه منابع مکمل کدهای فرم استانی 97/9/6 مانده اعتبارات مصرف نشده تملک دارایی های سرمایه ای 97/9/6
درخواست افتتاح حساب غیر قابل برداشت 97/9/6 وجوه اضافه از میزان و یا اشتباه واریزی حساب کارکنان 97/9/6
تاییدیه واریز وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول 97/12/19
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^