راهبرد مشارکت
 اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان قزوین

طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره  1127128 مورخ 28/12/1395 ، شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.

این اداره کل  با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاههای اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

از اینکه با ارسال پیشنهاد، اداره کل را در بهبود ارائه خدمات یاری می نمائید ، سپاسگزاریم.
^