ماموریت و چشم انداز وزارتخانه

بیانیه ماموریت:

نقش آفرینی در مدیریت کارآمد اقتصادی کشوربا مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، مدیریت نهادهای زیرساختی منتخب، مدیریت عملیات مالی دولت و نظارت مالی موثر.
کارکردهای کلیدی وزارت اقتصاد برای تحقق این ماموریت چنین هستند:

مشارکت فعال در تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی بین سازمان ها در اجرای سیاست ها
مدیریت نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب
مدیریت عملیات مالی دولت
انتظام بخشی و راهبری نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مالی
نظارت مالی بر صحت عمل جریان مبادلات اقتصادی
تعامل با نهادهای بین المللی و مشارکت در دیپلماسی اقتصادی

*** نهادهای زیرساختی اقتصادی منتخب: بازار سرمایه، گمرک، مالیات، سرمایه گذاری در خارج، جذب سرمایه گذاری خارجی، بیمه ها و بانک های دولتی، و سازمان خصوصی سازی، خزانه داری ...
 

بیانیه چشم انداز:

با اتکال بر خداوند متعال، خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی در افق 1396تبدیل به مجموعه ای منسجم، منضبط و موثر شده است که در حکــمرانی مطلوب اقتصادی، پیـشران، در ایجاد اصلاحات نهادی-ساختاری، پیشرو، و در ایجاد شفافیت و انضباط مــالی، پایدار است.
 


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0