همکاران ارائه دهنده خدمت

همکاران ارائه دهنده خدمت

   
خدمت مسول ارائه خدمت شماره تلفن پست سازمانی
تجمیع اطلاعات و گزارشات بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی در استان وحید زرگر 33374007 zargar.v@mefa.gov.ir
ارائه گزارش حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی در استان آذر کیال 33376409 kiyal.a@mefa.gov.ir
ارسال گزارش درخواست‌های اعمال ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور  آذر کیال
33376409
kiyal.a@mefa.gov.ir
ارائه گزارش صورت مالی و تراز مالی دستگاه‌های اجرایی استانی سیامک طایفه
33374007
tayefeh.s@mefa.gov.ir
واگذاری اسناد خزانه اسلامی وحید زرگر
33374007
zargar.v@mefa.gov.ir
تایید ادعای مطالبات و بدهی های بخش عمومی در استان وحید زرگر
33374007
zargar.v@mefa.gov.ir
انتصاب ذیحساب شهرداریها و جابه‌جایی معاونان ذیحساب دستگاههای اجرایی آذر کیال
33376409
kiyal.a@mefa.gov.ir
ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه استان و اصلاحیه آن  سیامک طایفه
33374007
tayefeh.s@mefa.gov.ir
پرداخت حقوق کارکنان دولت هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir
پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی  هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir
پرداخت اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی  هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir
پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی  هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir
افتتاح حساب دولتی هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir
تغییر امضاء حساب دولتی هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir
انسداد حساب دولتی هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir
رفع انسداد حساب دولتی هادی یوسفلی 33378608 yousefli@mefa.gov.ir
صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل  آذر کیال 33376409 kiyal.a@mefa.gov.ir
ارائه تاییدیه استمهال یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه‌های اجرایی  آذر کیال 33376409 kiyal.a@mefa.gov.ir
پاسخ به استعلام در خصوص امور مالی و محاسباتی (حوزه بودجه)  آذر کیال 33376409 kiyal.a@mefa.gov.ir
صدور گواهی‌های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاه‌های اجرایی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
ارسال سند به دستگاه اجرایی یا دستگاه ثالث یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
اعلام وصول دریافت اسناد ماکیت دستگاه‌های اجرایی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
دریافت و  توزیع اوراق بهادار به ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی ذیربط یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
 ارسال اوراق بهادار غیر قابل استفاده به ستاد یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز شماره گذاری خودرو خریداری شده دولتی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز انتقال و تغییر مالکیت خودرو دولتی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز اسقاط، خرید و فروش خودرو دولتی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور سند فروش خودرو دولتی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز تعویض پلاک خودرو دولتی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز فک پلاک خوردو دولتی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز دریافت خودرو اهدایی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز انتقال خودرو دواتی خسارتی و سرقتی به بیمه یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
بازرسی اموال منقول دولتی یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
صدور مجوز مربوط به فروش، انتقال و جابه جایی اموال منقول یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
اعلام وصول صورتحساب اموال منقول رسیده و فرستاده یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
ر سیدگی به درخواست‌های فروش، شماره گذاری، تعویض پلاک یا اسقاط موتورسیکلت یوسف ارجمندی 33372735 arjmandi.y@mefa.gov.ir
رسیدگی به شکواییه‌های مودیان مالیاتی  یوسف باقری 33342808  

6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0